Evgeniy Timanovskiy vs Evgeny Bova. WEIGHT 109kg, EAGLES Elimination 26.10.2019.

Evgeniy Timanovskiy vs Evgeny Bova. WEIGHT 109kg,  EAGLES Elimination 26.10.2019.

 

Evgeniy Timanovskiy vs Evgeny Bova. WEIGHT 109kg,  EAGLES Elimination 26.10.2019.